રણવીર અને દીપિકાના લગ્નમાં માત્ર 30 જ મહેમાનો આવવાના છે.
આપણાં પ્રસંગોમાં એટલા તો રિસાઇને ખૂણામાં પડ્યા હોય છે.

10 months ago